Třídní schůzky

Nejbližší konzultační třídní schůzky proběhnou 25. 4. 2018. Při nich se uskuteční i volby do Školské rady za zákonné zástupce.

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků je naplánovaná na 19. 6. 2018.

INFORMACE ŠKOLY K TŘÍDNÍM SCHŮZKÁM 22. 11. 2017:

1) Děkujeme všem zákonným zástupcům za dnešní účast na konzultačních třídních schůzkách a individuálních konzultacích s pedagogy. Konzultace lze dohodnout s vyučujícími i mimo třídní schůzky. Slouží k tomu e-Mailové adresy na nových webových stránkách školy.

 

2) Akce školy: Do konce kalendářního roku chystáme pro žáky 1. stupně dílničky v školní družině a florbalové turnaje pro 4. – 5. ročníky, pro 2. stupeň Virtual Gate (virtuální studio) k výuce a Burzu škol. 14. 12. zveme všechny rodiče na Vánoční jarmark a den otevřených dveří na obou stupních ZŠ. Projekty „Ovoce do škol a Školní mléko“ jsou nově od září i pro žáky 2. stupně ZŠ. Lyžařský výcvik proběhne od 8. 1. do 12. 1. 2018 ve Vrchlabí na Kněžickém vrchu. Cena je 1400 Kč, za zapůjčení kompletního vybavení se platí až v půjčovně 400 Kč na týden. Plavecký výcvik pro 2. a 3. třídy proběhne od dubna do června 2018. Nově bude poskytnuta i dotace na část nákladů spojených s dopravou. Více informací najdete na webu: www.zskkho.cz.

 

3) Webové stránky školy a elektronické žákovské knížky v Edookitu: Od dubna 2017 funguje nový web. Rodiče postupně obdrželi přístupové kódy a hesla na svoje soukromé e-Mailové adresy, žáci na svůj školní e-Mail. Připomínky a podněty nahlašujte svým třídním učitelům během schůzek. Děkujeme. Kontaktní e-mail technické podpory je kubikz@zskkho.cz Zde můžete požádat o vygenerování nových přístupových údajů.

 

4) Změny od nového školního roku 2017/2018: Od září 2017 vstoupila v platnost novela školského zákona § 22a, 22b a § 31 školského zákona a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Ta byla novelizována k 1. 9. a dále bude k 1. 12. 2017. Došlo k drobné úpravě školního řádu, který je v tištěné podobě ve škole a v elektronické na webových stránkách ZŠ.

 

5) Testování žáků školy: Proběhnou od ledna srovnávací testy Kalibro (Čj, Aj, M) u 3., 4., 5., 7., 8. a 9. třídách, které uhradí škola. Výsledky testů pomohou rodičům při rozhodování o dalším vzdělávání jejich dětí, obecných studijních předpokladech a vědomostech u jednotlivých žáků. Více informací u zástupce ředitele školy.

 

6) Uvolňování žáků z výuky, omluvenky: Podle školního řádu nelze pouštět samotné žáky z výuky na základě lístečku od rodičů, telefonátu, zprávy v Edookitu či SMS. Musí si je vždy vyzvednout zákonný zástupce nebo způsobilá osoba zplnomocněná zákonným zástupcem žáka. Podle školního řádu je nutno omlouvat absenci žáka nejpozději třetí den nemoci!

 

7) Školní družina: Má v současné době zcela naplněnu kapacitu na 120 žáků ve 4 odděleních. V případě potřeby lze přihlásit dítě do školního klubu DDM, který je ve stejné budově a zajišťuje volnočasové aktivity ve stejnou dobu jako družina. Do ranní družiny ale mohou docházet všichni žáci školy bez poplatku i nepravidelně. Žádáme všechny rodiče, aby měsíční poplatek 120 Kč za pobyt v ŠD hradili vedoucí vychovatelce včas, abychom nemuseli neplatiče oznamovat zřizovateli školy. Nově lze platit poplatek za pobyt v ŠD i bezhotovostně na účet školy: 270825774/0600. Lze si zadat trvalý příkaz na měsíční platby, nebo hradit ve dvou splátkách za září až prosinec a pak za leden až červen. Nelze hradit na celý školní rok, zůstatek nesmí přecházet z roku na rok, neboť nám zkresluje hospodářský výsledek a je v rozporu s účetními pravidly.

 

8) Školní jídelna gymnázia: Strávníci jsou povinni nosit do jídelny čipy (vratná záloha je 120 Kč) a objednávat si obědy včas. Při ztrátě čipu se musí uhradit nový. Objednávky obědů na pondělí lze pouze do pátku předchozího týdne do 14:00 hodin! Nejvíce neobjednaných obědů je vždy v pondělí po víkendu. Při platbě přes internet je nutno uvádět do variabilního symbolu dvoj až čtyřmístný kód, který jste obdrželi s čipem, nestačí rodné číslo žáka, pak nelze platbu identifikovat. V případě nemoci žáka je nárok na oběd za dotovanou (sníženou) cenu jen 1. den nemoci. V ostatních dnech se již platí plná cena oběda. Při exkurzích a výletech, kdy návrat je po 14:00 je nutno si oběd předem odhlásit. Ve dnech ředitelského volna a školních prázdnin se hradí plná cena oběda bez dotace. Kdo kód s lístečkem ztratil, ať si zavolá do jídelny, kde mu kód řeknou. Tel. je 499 441 342.

 

9) Charitativní sbírky: Stále probíhá sbírka plastových víček pro Nikyho z Jičína, sbírku Život dětem a Krabice od bot. Děkujeme všem, kteří přispěli, nebo nám nosí víčka. Chystáme sbírku „Sněhuláci pro Afriku“, Tříkrálovou sbírku a sbírku na pomoc v boji proti rakovině. Sbíráme rovněž byliny, kaštany, pomerančovou kůru, použité baterie, papír a nově i hliníkové obaly a plechovky od nápojů s označením AL. Kontakt: vondrovab@zskkho.cz a ulmant@zskkho.cz

 

10)  Sběrová akce na starý papír: Podzimní kolo skončilo 23. října. Výsledky jsou zveřejněny na webu školy. Děkujeme všem za pomoc s odvozem. V dubnu 2018 připravujeme jarní kolo. Odměnou budou opět pěkné ceny pro 20 jednotlivců a tři třídy na 1. a 2. stupni. Papír mohou žáci (rodiče) nosit i během roku do šaten na budovu 1. i 2. stupně a donesené množství nahlásit na lístečku s podpisem rodičů třídním učitelům.

 

11)  Bezpečnost: Probíhá rekonstrukce autobusového nádraží a střechy gymnázia. Upozorňujeme všechny žáky a návštěvníky školy na zvýšené nebezpečí úrazů. V roce 2018 bude následovat rekonstrukce hlavní komunikace a chodníků od autobusového nádraží k přejezdu u Penny marketu a rekonstrukce spojená s uzavírkou mostu přes Čistou. Bude tak značně omezeno parkování u školy a doprava v jejím okolí. Nyní je mimo provoz informační vitrína ZŠ u budovy pro 1. stupeň. Důležité informace najdete na dveřích školy a na webových stránkách.  Omlouváme se všem za komplikace, které jsme nezpůsobili.

 

12) Nabídka publikací: Procvičování z Čj, M, přírodovědy a prvouky pro žáky z 1. stupně ZŠ od vydavatelství Pierot. Publikace byly žákům bezplatně zapůjčeny, je jen na Vás, zda je dětem zakoupíte.

 

13) Školská rada: Na dubnových třídních schůzkách proběhnou nové volby do Školské rady. Volí se tři zástupci za zákonné zástupce a tři náhradníci. Školská rada se schází 3 – 4 krát ročně. Zájemci o práci ve Školské radě se prosím nahlaste třídním učitelům již na těchto třídních schůzkách, nebo v ředitelně do konce roku 2017. Děkujeme za Váš zájem aktivně se podílet na chodu a dalším rozvoji naší základní školy!

 

V Hostinném, 22. listopadu 2017                                             Mgr. Jaroslav Sogel v. r., ředitel ZŠ