Návrat do školy od 30. 11.

20. 11. 2020

Pokyn ředitele školy k organizaci výuky od 30. 11. do 22. 12. 2020
V pondělí 30. 11. nastupují na souvislou prezenční výuku kromě žáků 1. a 2. tříd ( ve škole již od 18. 11.) rovněž žáci 3. až 5. tříd ZŠ. Učí se podle platných rozvrhů i dohledů, včetně předmětů speciální pedagogické péče, pedagogické intervence. Logopedie z důvodu onemocnění p. Festové do konce roku 2020 již neproběhne. V hodinách Hv je zakázen zpěv, v Tv potom pohybové aktivity. ŠD funguje v ranním i odpoledním provozu bez omezení, v provozu je i školní jídelna. V družině lze spojovat od 3. 12. i třídy v rámci jednoho ročníku, od 7. 12. v rámci dvou ročníků. Vyučující (AP) si ráno vyzvedávají svoje třídy na 1. vyučovací hodinu před vchodem do školní budovy. Od 3. 12. lze vyzvedávat současně všechny třídy z daného ročníku. Všichni žáci i pedagogové musí mít během výuky i přestávek roušky nebo štíty. Ve třídách se o přestávkách musí větrat, rovněž tak i v polovině každé vyučovací hodiny. Zodpovídají vyučující (AP). V případě hezkého počasí je vhodná i výuka, vycházky venku. Chybějícím žákům se odesílají domácí úkoly a domácí práce, ale už neprobíhá online domácí výuka.

V pondělí 30. 11. nastupují na prezenční výuku 6., 8. a 9. třídy z 2. stupně ZŠ. O týden později od 7. 12. místo nich žáci 7. tříd a pokračují žáci 9. tříd. Následující týden od 14. 12. opět 6., 8. a 9. třídy. Od 21. do 22. 12. pak 7. a 9. třídy ZŠ. Učí se podle platných rozvrhů i dohledů včetně předmětů speciální pedagogické péče, pedagogické intervence. V hodinách Hv je zakázen zpěv, v Tv potom pohybové aktivity. V provozu je i školní jídelna. Vyučující (AP) si ráno od 7:40 postupně vyzvedávají svoje třídy na 1. vyučovací hodinu před vchodem do školní budovy. Všichni žáci i pedagogové musí mít během výuky i přestávek roušky nebo štíty. Ve třídách se o přestávkách musí větrat, rovněž tak i v polovině každé vyučovací hodiny. Zodpovídají vyučující (AP). V případě hezkého počasí je vhodná i výuka, vycházky venku. Chybějícím žákům se odesílají domácí úkoly a domácí práce. Pro třídy nebo žáky, které při rotační výuce pracují doma, odesílají vyučující domácí práci na celý týden, online domácí výuka je dle možností každého pedagoga (ve volných vyučovacích hodinách).

Všechny předem plánované společné akce školy jsou zatím z hygienických důvodů zrušeny, mimo akcí, ve kterých se účastní pouze jedna třída. Žákovský parlament se může sejít v průchozí učebně při dodržování 2 metrových rozestupů mezi žáky a současnému větrání více okny.
V úterý 22. 12. je výuka na 1. stupni zkrácena na 4 vyučovací hodiny a na 2. stupni na 5. vyučovacích hodin. Poslední dvě hodiny na 1. a 2. stupni jsou třídnické, vedou je třídní učitelé (AP). Náplní je mimo jiné poučení o bezpečnosti před vánočními prázdninami, vánoční besídky tříd, poslech koled, rozdávání dárků atd.

Tento pokyn z 30. 11. 2020 byl aktualizován 3. 12. 2020 podle změn v sytému PES či nařízení vlády ČR.

V Hostinném 30 11. 2020 Mgr. Jaroslav Sogel, ředitel školy

Ke stažení

Fotogalerie