Whistleblowing

Whistleblowing

Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, s účinností od 1. 8. 2023, který zapracovává Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, se upravuje podávání oznámení o možném protiprávním jednání a podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila (dále jen „oznamovatel“).

Oznámení se týká informací o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které:

 1. mají znaky trestného činu,
 2. mají znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč,
 3. porušují samotný zákon o ochraně oznamovatelů,
 4. porušují právní předpisy nebo předpisy Evropské unie upravující oblasti vymezené evropskou směrnicí, jejichž společným jmenovatelem je ochrana zájmů Evropské unie. Jde např. o oblast zadávání veřejných zakázek, ochrany spotřebitele, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu či oblast ochrany životního prostředí.

V oznámení musí být uvedeno jméno, příjmení a datum narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

Ochrana oznamovatelů spočívá v zákazu uplatnění odvetných opatření, a to zejména:

rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
odvolání z místa vedoucího zaměstnance,
snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
přeložení nebo převedení na jinou práci.

Oznámení v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů lze podat:

 1. prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému
  • ústně v budově Základní školy Karla Klíče, Horská 130, 543 71 Hostinné. O podaném oznámení bude sepsán písemný záznam, případně bude se souhlasem oznamovatele pořízen zvukový záznam oznámení,
  • písemně na adresu Základní škola Karla Klíče, Horská 130, 543 71 Hostinné. s označením obálky „NEOTVÍRAT – WHISTLEBLOWING“,
  • telefonicky na telefonním čísle 604 364 238,
  • elektronicky na e-mailové adrese whistleblowing@zskkho.cz
 2. prostřednictvím externího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR

Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz).

Příslušná osoba pro vyřizování oznámení:

Mgr. Lenka Tichá
telefonní číslo 604 364 238
e-mailová adresa  whistleblowing@zskkho.cz

Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Ke stažení