Změny ve škole ve školním roce 2023/2024 a další plány školy

06. 06. 2024

V tomto školním roce prošla Základní škola Karla Klíče Hostinné mnoha změnami ve všech směrech. Držíme se naší vize, jak školu pozvednout nejen po stránce materiální, ale především co do zvýšení kvality pedagogických pracovníků, abychom mohli poskytovat ještě lepší vzdělání našim žákům.

Pedagogičtí pracovníci:

Proměnou prochází pedagogický tým; několik našich učitelů, kteří odešli nebo odcházejí z různých důvodů, nahradí stejný počet plně kvalifikovaných pedagogů. Pedagogy si do týmu vybíráme velmi svědomitě a klademe vysoké nároky na jejich kvalifikaci s důrazem na aktivní metody učení.

Prostředí školy:

Pro naše pedagogy jsme zrekonstruovali staré nevyužité místnosti a vytvořili velkou, prostornou sborovnu pro společné porady a jiná setkání. Sborovna je vybavena novým nábytkem, kávovarem a vším potřebným pro chvilku odpočinku mezi vyučováním.

Rekonstrukcí prošly také některé kanceláře.

Žákům na druhém stupni jsme pro lepší využití volného času vytvořili odpočinkové zóny na chodbách, vybavené pingpongovým stolem, stolním fotbálkem a relaxačním nábytkem.

Zrekonstruovali jsme knihovnu/studovnu a zvelebili a nově vybavili hudebnu.

V současné době renovujeme šatny na druhém stupni, které budou vybaveny samostatnými šatními skříňkami pro každého žáka.

Na prvním stupni se přes léto zrekonstruují třídy v 1. patře, budova se částečně vymaluje, instalují se nová svítidla v některých třídách i na chodbách.

Pro žáky byl zakoupen nový relaxační nábytek.

Změnou prošlo i školní poradenské pracoviště (ŠPP):

Obnovili jsme tým ŠPP, který se pravidelně schází a plánuje preventivní akce, od září budeme mít nově k dispozici školního mediátora, věnujeme se kariérnímu poradenství a proškolujeme výchovné poradce.

Školní psycholog:

Navázali jsme externí spolupráci se školní psycholožkou Eliškou Antošovou.

Jako škola chceme nejen žákům a jejich rodinám, ale i zaměstnancům zajistit bezplatnou psychoterapeutickou péči a pomoci jim tak ve složitých osobních i pracovních situacích.

Spolupráce s rodiči:

Zavedli jsme tzv.  „TRIPARTITY“, což jsou schůzky žák-rodič-učitel, které se ukázaly jako velice přínosné, a proto je zavedeme od září i na 2. stupni.

Posíláme pravidelné „týdenní přehledy“ – rodiče dostávají týdenní report o probraném učivu (1. stupeň).

Učební pomůcky a další:

 • kompletně jsme vyklidili kabinety učebnic, částečně jsme nakoupili nové učebnice
 • Z OP JAK postupně dokupujeme pomůcky k výuce
 • dokoupili jsme roboty a výukové pomůcky k výuce informatiky a programování
 • dokoupili jsme tolik potřebné pomůcky k výuce fyziky a chemie pro možnost ukázkových pokusů
 • před zahájením tohoto školního roku se chodby na 2. stupni vybavily novým nábytkem pro žáky, určeným k relaxaci, ale i k učení a skupinovým aktivitám
 • bylo zakoupeno několik tiskáren/kopírek pro pedagogy
 • byly zakoupeny pomůcky pro přípravu výukových materiálů
 • během prvního pololetí jsme dostali od zřizovatele nové tabule na 1. stupeň a během druhého pololetí zde obnovíme všechny bílé a magnetické tabule
 • z nedočerpaných ONIV se dokoupilo mnoho metodických pomůcek pro žáky a učitele
 • do všech tříd na 1. stupni jsme koupili koberce
 • chystáme podání několika žádostí o dotaci – připravujeme projektovou dokumentaci k vybudování odborných učeben na budově C (fyzika/chemie)

Wi-Fi síť:

 • škola má nového externího ICT správce, pana Petra Kyselu
 • kompletně jsme renovovali Wi-Fi síť, vyměnili routery, antény a switche
 • byla vypracována kompletní dokumentace k rozvodu internetu a Wi-Fi

Dotační projekty:

 • z programu Škoda EDU – AiSIS jsme realizovali proškolení pedagogů v oblasti metod hodnocení a nových metod výuky
 • z dotačního programu OP JAK hradíme dlouhodobou spolupráci s firmou JOB, která nám zaštiťuje vzdělávání pedagogů v oblasti nových metod, hodnocení, třídního klimatu a poskytování podpory lektorů/mentorů ve výuce
 • z OP JAK jsme financovali dílny čtení pro vyučující češtiny obou stupňů
 • z OP JAK jsme zřídili nové relaxační koutky ve všech patrech na budově A, nakoupili jsme mnoho edukačních pomůcek, vybavili jsme družinu kobercem i hračkami a hrami
 • z OP JAK jsme nakoupili nové IT a digitální vybavení pro žáky 1. stupně  
 • z OP JAK financujeme školní asistentku, která pracuje s žáky ohroženými školním neúspěchem

  MAP + MAS  a další spolupráce:

 • jsme účastníkem pracovních skupin MAP IV pro financování, rovné příležitosti a podporu moderních didaktických forem, vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí
 • jsme v řídícím výboru MAP IV
 • jsme pilotní školou v projektu „multidisciplinární tým ve školách“, což je tým odborníků, kteří pomáhají učitelům zvládat složité výchovné situace se žáky
 • PROSTOR PRO – zajistili jsme čtyřikrát ročně preventivní programy pro žáky 3.- 6. tříd
 • KLÍDEK – spolupráce v oblasti prevence kriminality žáků
 • spolupracujeme s Diakonií Vrchlabí, která poskytuje doučování vybraným žákům
 • spolupracujeme s KRPA PAPER v rámci kariérního poradenství
 • spolupracujeme s Malou technickou univerzitou v oblasti proškolení pedagogů v polytechnice a digitalizaci

  Sportovní a teambuildingové akce:

  - sestavili jsme plán pravidelných aktivit pro všechny ročníky

  - žáci 6. – 9. tříd budou pravidelně absolvovat adaptační kurzy, školy v přírodě, lyžařské výcviky, vodácké výcviky, sportovní dny atd.

  Plánované změny v novém školním roce 2024/2025

 • Zahájení výuky informatiky od 3. ročníku – jedná se o tzv. DIGI bez DIGI –programování a „robotí“ jazyk, zatím s minimálním využitím IT technologií
 • Zahájení výuky AJ od 1. ročníku – zavedení výuky angličtiny hravou formou
 • Zařazení AJ i do některých běžných předmětů
 • „Předškola“ pro budoucí prvňáčky
 • „Kavárničky“ pro rodiče za různým účelem – matematické, diskuzní atd.
 • Volnočasové aktivity pro žáky – „kroužky“ na 2. stupni
 • Pravidelné vaření se žáky na 2. stupni
 • Vybudování volně přístupných knihoven – v realizaci
 • Rozšíření chodby na budově C a vybudování velké relaxační zóny

  Jako ředitelka školy bych chtěla poděkovat zřizovateli školy, paní starostce i panu místostarostovi, kteří se nám jako škole intenzivně věnují a snaží se vyhovět všem našim požadavkům. Bez této podpory bychom mnoho věcí realizovat nemohli.

  Dále chci moc poděkovat všem učitelům za jejich náročnou práci, kterou odvádí opravdu dobře, a často jsou žákům i velkou osobní oporou. Děkuji i všem asistentkám pedagogů, které ve škole zastávají důležitou pozici při pomoci všem potřebným dětem. Mé velké díky patří i všem nepedagogickým pracovníkům; máme neuvěřitelně pracovitého pana školníka, který tvoří výborný tým s paními uklízečkami, jež mají práci také velmi nelehkou. A bez našich skvělých paní účetních, které vše hlídají a počítají, by to vůbec nešlo.

  Velmi děkuji oběma svým zástupkyním, které mi jsou obrovskou oporou.

  Děkuji rodičům za jejich důvěru a podporu, znamená pro nás mnoho.

   

  Mgr. Dita Mrázková

  ředitelka školy

Fotogalerie