Školní poradenské pracoviště

Základní škola Karla Klíče Hostinné, Horská 130, 543 71 Hostinné 
IČO: 43 462 448 

 

 

Školní poradenské pracoviště při ZŠ Karla Klíče Hostinné 

Výchovný poradce pro 1. stupeň – Mgr. Blanka Vondrová 

Výchovný poradce pro 2. stupeň – Mgr. Lubor Dvořák 

- výchovný poradce vykonává činnosti poradenské, činnosti informační a činnosti metodické 

Metodik prevence – Mgr. Veronika Hlinková 

asistentka metodika prevence pro 2. stupeň- Lucie Tošovská 

- metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské 

Speciální pedagog pro 1. stupeň – Mgr. Magdaléna Šneberková 

Speciální pedagog pro 2. stupeň – Mgr. Michaela Dobiášová 

- školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních 

Školní psycholog (externí) – Mgr. Eliška Antošová 

Zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň – Mgr. Lenka Tichá 

- zajišťuje a kontroluje chod školního poradenského pracoviště 

Konzultaci lze domluvit: 

Mgr. Lenka Tichá         tichal@zskkho.cz 

Mgr. Veronika Hlinková  hlinkovav@zskkho.cz 

Mgr. Lubor Dvořák         dvorakl@zskkho.cz 

Mgr. Blanka Vondrová   vondrovab@zskkho.cz 

Mgr. Michaela Dobiášová  dobiasovam@zskkho.cz 

Mgr. Magdaléna Šneberková sneberkovam@zskkho.cz 

Lucie Tošovská   tosovskal@zskkho.cz