Školní poradenské pracoviště

Personální obsazení:

Výchovní poradci

 • Mgr. Blanka Vondrová – výchovný poradce pro 1. - 5. ročník
 • Ing. Lubor Dvořák – výchovný a kariérový poradce pro 6. - 9. ročník

Výchovný poradce vykonává činnosti poradenské, informační a metodického charakteru.

Metodik prevence

 • Mgr. Veronika Hlinková - metodik prevence
 • Lucie Tošovská - asistentka metodika prevence pro II. stupeň

Metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenského charakteru.

Speciální pedagogové

 • Mgr. Magdalena Šneberková – spec. pedagog pro I. stupeň
 • Mgr. Michaela Dobiášová – spec. pedagog pro II. stupeň

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních.

Školní logoped

Diagnostikuje logopedické vady řeči, provádí prevenci a podílí se na odstranění logopedických vad.

Zástupkyně ředitelky pro I. stupeň

 • Mgr. Lenka Tichá – zajišťuje a kontroluje chod školního poradenského pracoviště

Nabízené služby:

 • preventivní programy
  • krátkodobé i dlouhodobé
  • zaměřené na vztahy, agresivitu, šikanu a kyberšikanu, domácí násilí, stres a emoce, závislosti (alkohol, drogy apod.), nesnášenlivost a xenofobii, záškoláctví, rizikové sporty, prevenci úrazu aj.
 • konzultace s rodiči při vzdělávacích či výchovných obtížích žáka
 • kariérové poradenství
 • individuální práce se žákem i se třídou
 • diagnostika školních tříd (např. SORAD) a následná práce s kolektivem
 • individuální konzultace
  • při zájmu rodičů i rodinná
 • diagnostika
  • orientačně školní zralost, poruchy učení
 • práce s pedagogickým sborem
 • krizová intervence
 • organizace a účast na výchovných komisích, případových konferencích
 • poradenství učitelům (problémoví žáci, nadaní žáci, žáci z odlišného prostředí)
 • logopedické poradenství a služby

Jak se objednat?

 • budova A, 1. stupeň: na školních telefonních číslech 499 524 110, 731 150 829 – Mgr. Blanka Vondrová, E-mail vondrovab@zskkho.cz, konzultace po předchozí tel. domluvě
 • budova C, 2. stupeň: na školních telefonních číslech 499 441 759, 604 622 764 –  Ing. Lubor Dvořák, dvorakl@zskkho.cz, konzultace po předchozí tel. domluvě