Zápisy apod.

Zápis ze 3. schůzky Žákovského parlamentu z 11. 10 2017

Přítomni: 4.A, 4.B, 4.C,5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni: S. Kučera, Š. Drinka, Š. Kounková

Hosté: Mgr. Jaroslav Sogel

Program:

 1. Projekt 72 hodin.
 2. Diskuse.
 3. Závěrečné shrnutí, rozloučení.

Projednané body:

 1. Podzimní sběr papíru proběhne od 16. do 23. října 2017. Kontejner u budovy ŠD a DDM. Lístečky s množstvím sběru a podpisem rodičů odevzdat třídnímu učiteli.
 2. Všechny třídy začínají v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností vyrábět výrobky na vánoční jarmark.
 3. V pátek 13. října 2017 se uskuteční projekt 72 hodin „ Sportujeme v jednom městě“ od 9:00 do 11:30 hodin v areálu gymnázia. Zúčastní se žáci žákovského parlamentu.
 4. Rozdělení stanovišť na projekt 72 hodin. Vzít s sebou tričko a sportovní obuv.
 5. Prosba o doplnění rozvrhů k odborným učebnám.
 6. Stížnost žáků na obědy ve školní jídelně (igelitový sáček v bramborové kaši, vlasy v jídle…). Předáno stravovací komisi.
 7. Třída 9.A má požadavek, aby ostatní třídy využívaly interaktivní tabuli v jiných učebnách (z důvodu zanechaného nepořádku ve třídě).
 8. Během října hrajeme o přestávkách piškvorky. Každá třída nominuje 3 až 4 hráče. Zástupci parlamentu na příští schůzce předají seznam hráčů. Školní kolo turnaje v piškvorkách proběhne ve středu 1. listopadu 2017 na budově C od 14:00 do 15:30 hodin.
 9. Během října probíhá na budově C soutěž „Knižní šifra“ pro 7. až 9. ročníky (probíhá formou ankety u učebny českého jazyka).
 10. Prosba o prodloužení délky přestávek zpět na deset minut (žáci nestíhají přechody do odborných učeben, služba nestihne smazat tabuli…).

Příští schůzka se bude konat ve středu 25. října 2017 na budově C od 12:15 hodin v učebně jazyků. (žáci z 1. stupně přijdou sami na budovu C)

Zapsala: M. Šmídová, Hana Kuříková


Zápis z 2. schůzky Žákovského parlamentu

Přítomni: 4.A, 4.B, 4.C,5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni: T. Šimková, S. Kučera

Hosté: Mgr. Jaroslav Sogel, Mgr. Petra Mejvaldová

Program:

 1. Předání průkazek novým členům parlamentu.
 2. Projekty a rozdání triček.
 3. Diskuse.
 4. Závěrečné shrnutí, rozloučení.

Projednané body: 

 1. Projekt 72 hodin „Sportujeme v jednom městě“ byl úspěšně schválen. Projektu se účastní zástupci parlamentu v pátek 13. října 2017.
 2. Na chodbách jsou umístěny kontejnery na hliníkové obaly. Prosím zapojte se do soutěže „Stříbrná zeměkoule“
 3. Projektový den „Mléko a my 2017“se uskuteční ve středu 25. října 2017. Do projektu se zapojí 4. až 9. ročníky. Každá třída zpracovává jedno téma. Fotografie zajistí J. Jenšovský.
 4. Soutěž Zlatý oříšek se uskuteční 8. října 2017 ve 14:00 hodin v Hankově domě ve Dvoře Králové nad Labem. Do finále byl nominován J. Jenšovský. Možnost účasti žáků v publiku.
 5. Prosím udržujte pořádek ve třídách. Každý žák po vypití mléka krabičku vypláchne a vhodí do kontejneru na plasty.
 6. Prosba o výměnu lednice v kuchyňce na budově C z důvodu špatného těsnění.
 7. Na obou budovách ZŠ byla zahájena topná sezóna. Zákaz manipulace s topením ve třídách, na chodbách i na záchodech.
 8. Při ztrátě hesel do edookitu kontaktujte pana zástupce Kubíka.
 9. Ke sledování změn v rozvrhu, suplování, jídelníček… využívejte velké obrazovky na chodbě budovy C. Počítač v přízemí je zatím mimo provoz (technický problém).

Příští schůzka se bude konat ve středu 11. října 2017 na budově C od 13:10 hodin v učebně jazyků.

Zapsala: Hana Kuříková


Zápis 1. schůzky Žákovského parlamentu z 13. září 2017

Přítomni: 4.A, 4.B, 4.C, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni: J. Soukup, J. Jenšovský

Hosté: Mgr. Jaroslav Sogel

Program:

 1. Přivítání a vzájemné představení členů žákovského parlamentu.
 2. Projekty a soutěže.
 3. Diskuse.
 4. Závěrečné shrnutí, rozloučení.

Projednané body:

 1. Společné schůzky obou stupňů. Převod žáků z 1. stupně zajistí p. uč. Kuříková. Sraz ve 13:00 hodin na budově A u šaten.
 2. Parlament se bude scházet 1x za 14 dní (každou sudou středu 13:10 – 13:40).
 3. Třídění odpadu na budově A i C. Dohlédnout na řádné třídění.
 4. Podpoříme charitativní akce ve školním roce 2017/2018.
 5. Zapojení do projektu „72 hodin“. Jde o dobrovolnou akci ve dnech 12. – 15. 10. 2017. Návrh je uspořádat odpoledne plné her pro handicapované.
 6. Zapojení do ekologické soutěže „Stříbrná zeměkoule“. Cílem této soutěže je nasbírat, co největší množství hliníkového odpadu (víčka od jogurtů, alobaly, plechovky od nápojů…). Do sběru se může zapojit celá třída, ale i jednotlivci. Na chodbách budou umístěny kontejnery.
 7. Společnost ŠKODA AUTO pořádá soutěž s názvem „Mladí designéři“ pro žáky 1. stupně.
 8. Zapojení 4. až 9. ročníků do projektu „Mléko a my 2017“. Každá třída si vybere jedno téma, které zpracuje v rámci projektového dne. Do příští schůzky si každá třída vybere jedno téma (informace najdete na nástěnce žákovského parlamentu).
 9. Pokračování v soutěži McDonald’Cup.
 10. Projekt Ovoce do škol. Prosím neplýtvat ovocem a zeleninou.
 11. Prosba o aktualizaci počítače na budově C v přízemí (nové rozvrhy, suplování…)
 12. Prosba o zahájení topné sezóny na obou budovách školy. Prosím zavírat dveře do šaten na budově C.
 13. Prosba o větší tabuli a poličku na poháry ve třídě 9. A.
 14. Dbát na bezpečnost při cestě do školy a do jídelny. Žáci mají používat během rekonstrukce střechy gymnázia zadní oplocenou zahradu (vymezený koridor) přes dvůr gymnázia, ale potom musí školu po chodníku obejít a přijít hlavním proskleným vchodem ZŠ.
 15. Nabídka kroužků DDM je na nástěnce. Také je možno přihlásit se do školního klubu.
 16.  Během prázdnin proběhla rekonstrukce tříd na budově C. Na budově A jsou vymalována dvě patra chodeb a třídy. Prosím o udržení čistoty a pořádku ve třídách. Prosím neničit výmalbu školy.

Příští schůzka se bude konat ve středu 27. září 2017 na budově C od 13:10 hodin v učebně jazyků.

Zapsala: Hana Kuříková


Vyjádření ředitele školy k zápisu č. 18 ŽP

Vedení základní školy nemá námitek k projednávaným bodům 1. až 8. zápisu č. 18.

Ředitel školy přeje všem žákům pěkné vysvědčení (každému zejména podle zásluh), hezké prázdniny, hodně sluníčka, koupání a pohodovou náladu do nového školního roku 2017/2018. Vycházejícím žákům pak hodně úspěchů v dalším studiu. Ve škole se znovu sejdeme až v pondělí 4. září 2017.

V Hostinném 19. 6. 2017                Mgr. Jaroslav Sogel, ředitel školy

Zápis z 18. schůzky Žákovského parlamentu

Přítomni: 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 8.A, 8.B, 9.A, Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni: D. Stehno

 1. Chování a bezpečnost při exkurzi do iQLANDIE dne 16. června.
 2. Hodnocení školního roku 2016/2017 členy žákovského parlamentu.
 3. Zhodnocení nejdůležitějších aktivit během roku - vánoční jarmark, charitativní akce, dětský den pro 1. stupeň.
 4. Vyhodnocení spolupráce s vedením školy, s třídními učiteli i netřídními, mezi třídami.
 5. Poděkování za sběr plastových víček a sběr papíru.
 6. Poděkování za práci v žákovském parlamentu.
 7. Malé občerstvení v cukrárně.
 8. Závěr a rozloučení.

Zapsala: M. Šmídová, Hana Kuříková


Zápis ze 17. schůzky žákovského parlamentu

Přítomni: 4.A, 4.B, 5.A, 6.B, 7.A, 8.A, 8.B, 9.A , Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni: P. Tomíčková, E. Suchá, D. Hančová, K. Jelínková, A. Lapková, A. Nová, V. Polanský, P. Šmíd, J. Huspeková, J. Jenšovský

Hosté: Mgr. Jaroslav Sogel

Program:

 1. Plánované akce
 2. Diskuse
 3. Závěrečné shrnutí, rozloučení

Projednané body:

 1. Organizace dětského dne pro 1. až 3. ročníky
 2. Třídní učitelé seznámí žáky 5. a 7. ročníků s výsledky KALIBRO testů.
 3. Poděkování za uskutečnění školního turnaje v přehazované učitelům tělesné výchovy p. uč. Vlčkovi, p. uč. Dobiášové a p. uč. Kollerové. Další turnaj v přehazované bude bez diváků
 4. Při vstupu do školy je mobilní telefon vypnutý a uložený v aktovce dle školního řádu.
 5. Od nového školního roku 2017/2018 budou změny v pedagogickém sboru. Přijde pět nových učitelů.
 6. Od 1. června 2017  je nový pan školník.
 7. Stížnost na žáky naší školy. Před budovou A ničí městskou zeleň (vytrhávají květiny).
 8. Prosba o udržování pořádku v šatnách na budově A i budově C. Prosím o srovnání aktovek v šatnách.

Příští schůzka se bude konat 14. června 2017 v cukrárně. Sraz je před budovou C ve 13:05 hodin.

Zapsala: M. Šmídová, Hana Kuříková


Vyjádření ředitele školy k zápisu č. 17 ŽP

Vedení základní školy nemá námitek k projednávaným bodům 1. až 8. zápisu č. 17.

Zaměstnanci školy přejí všem dětem vše NEJ k jejich dnešnímu svátku, Dni dětí. Ředitel školy připomíná všem žákům, aby si dávali větší pozor na svoje věci. V poslední době se neustále v šatnách, vestibulu, okolí školy, v parku a po městě nacházejí ztracené klíče, peněženky a hlavně čipy do školní jídelny. Upozornění: Pokud se dojíždějící žáci z Klášterské Lhoty budou i nadále před školou mezi 6:30 a 7:30 nevhodně chovat a ničit městskou zeleň, zahájíme s jejich rodiči jednání o povinné ranní docházce do školní družiny.

V Hostinném 1. 6. 2017, Mgr. Jaroslav Sogel, ředitel školy


Zápis z 16. schůzky žákovského parlamentu ZŠ

Přítomni: 4.A, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni: D. Stehno, P. Tomíčková, E. Suchá

Hosté: Mgr. Jaroslav Sogel

Program:

 1. Plánované akce
 2. Diskuse.
 3. Závěrečné shrnutí, rozloučení.

Projednané body:

 1. Poděkování za příspěvek na charitativní akci Liga proti rakovině.
 2. Organizace dětského dne a rozdělení stanovišť. Každá dvojice donese pomůcky na dětský den do 31. května 2017.
 3. Dodržovat pořádek na toaletách a šetřit toaletním papírem.
 4. Na budově C je nové zabezpečovací zařízení. Prosíme nesahat na tlačítka (spustí se alarm).
 5. Školní výlety budou probíhat od 27. do 29. června 2017.
 6. Exkurze plánují třídní učitelé nebo vyučující jednotlivých předmětů. Význam exkurze je hlavně vzdělávací.

Příští schůzka se bude konat 31. května 2017 na budově C od 13:10 hodin v učebně jazyků na budově C.

Zapsala: M. Šmídová, Hana Kuříková


Vyjádření k zápisu č. 16 ŽP z 17. 5. 2017

Vedení základní školy nemá námitek k projednávaným bodům 1. až 6. zápisu č. 16.

Ředitel školy děkuje všem žákům i zaměstnancům školy, kteří přispěli v rámci charitativní sbírky „Český den proti rakovině“. Celková odevzdaná částka letos činila 8286,-Kč, z toho žáci a zaměstnanci školy vybrali 7382,-Kč a od veřejnosti se v infocentru vybralo 904,-Kč.

V Hostinném 18. 5. 2017, Mgr. Jaroslav Sogel, ředitel školy


Zápis z 15. schůzky žákovského parlamentu ZŠ

Přítomni: 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni: E. Suchá, M. Malý

Program:

 1. Plánované akce
 2. Diskuse
 3. Závěrečné shrnutí, rozloučení

Projednané body:

 1. Poděkování za sběr papíru a losování výherců za sběr papíru
 2. Odevzdání souhlasů k exkurzi do Liberce iQLANDIE
 3. Celorepubliková sbírka Květinový den. Podpoříme tuto charitativní akci ve středu 10. května 2017

Žluté kvítky prodává na 1. stupni M. Antoš, A. Kaprálová, J. Huspeková, P. Šmíd a na 2. stupni D. Hančová, K. Jelínková, M. Šmíd, Š. Drinka

 1. Dbát na třídění odpadu ve třídách
 2. Udržovat pořádek na dívčích toaletách
 3. Vyzvednutí zapomenutých bačkor a věcí z šaten v dolní sborovně na budově C
 4. Akce barevný týden proběhla od 24. do 28. dubna 2017. Děkujeme všem, kteří se do akce zapojili
 5. Příprava a organizace dětského dne pro žáky 1. až 3. ročníků. Představení a popis stanovišť na dětský den. Vytvoření cedulek a čísel

Příští schůzka se bude konat 17. května 2017 na budově C od 13:10 hodin v učebně jazyků na budově C.

Zapsala: M. Šmídová, Hana Kuříková


Vyjádření k zápisu č. 15 ŽP z 3. 5. 2017

Vedení základní školy nemá námitek k projednávaným bodům 1. až 8. zápisu č. 15.

Ředitel školy děkuje všem žákům, kteří se zapojili do jarního kola sběrové soutěže o ceny ředitele školy a gratuluje všem čtyřem vylosovaným žákům, ostatním šestnácti oceněným a nejúspěšnějším třídám. Podzimní kolo sběrové soutěže uskutečníme v říjnu 2017. Začněte sbírat papír už teď, protože balón a letadlo nečekají! Přemístění autobusových zastávek do ulice Školní naproti školní družině a DDM se chystá až na přelom června a července 2017. Souvisí s rekonstrukcí stávajícího autobusového terminálu, který potrvá do listopadu 2017. Naproti budově pro 2. stupeň v ul. B. Němcové započala revitalizace sídliště. Protože práce budou probíhat v bezprostřední blízkosti školy, upozorňujeme všechny na zvýšené nebezpečí úrazu a omezení parkování před budovou školy.

V Hostinném 4. 5. 2017, Mgr. Jaroslav Sogel, ředitel školy


Zápis ze 14. schůzky ŽP 19. 4. 2017

Přítomni: 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni: D. Stehno, P. Šmíd, A. Lapková, D. Šťastná

Hosté: Mgr. Jaroslav Sogel

Program:

 1. Plánované akce
 2. Diskuse
 3. Závěrečné shrnutí, rozloučení

Projednané body:

 1. Informace a lístečky k exkurzi do Liberce iQLANDIE.
 2. Probíhá sběr papíru od 18. do 25. dubna 2017.
 3. Naše škola má nové webové stránky.
 4. Příprava a organizace dětského dne pro žáky 1. až 3. ročníků.
 5. Akce barevný týden proběhne od 24. do 28. dubna 2017 ve všech třídách naší školy. Bílé pondělí, modré úterý, zelená středa, červený čtvrtek a šedý pátek.
 6. Turnaj v přehazované pro 2. stupeň se uskuteční v pondělí 22. května 2017.
 7. Celorepubliková sbírka Květinový den. Podpoříme tuto charitativní akci ve středu 10. května 2016. Zástupci parlamentu budou prodávat žluté květiny.

Příští schůzka se bude konat 3. května 2017 na budově C od 13:10 hodin v učebně jazyků na budově C.

Zapsala: M. Šmídová, Hana Kuříková


Vyjádření k zápisu č. 14 ŽP 19. 4. 2017

Vedení základní školy nemá námitek k projednávaným bodům 1. až 7. zápisu č. 14.

Ředitel školy děkuje všem žákům, kteří se podíleli na akci „Ukliďme Česko – ukliďme Hostinné“. Všechny vchody školy byly opatřeny samolepkou se zákazem vstupu do školy s elektronickou cigaretou. Od konce dubna započne velká rekonstrukce stávajícího autobusového nádraží v Hostinném. Zastávky budou dočasně přemístěny do ul. Školní v blízkosti školní družiny a DDM. Upozorňujeme všechny žáky a jejich rodiče na zvýšené nebezpečí úrazu při cestě z/do školy, ŠD a na kroužky DDM.

V Hostinném 19. 4. 2017, Mgr. Jaroslav Sogel, ředitel školy


Zápis 13. schůzky žákovského parlamentu z 5. 4. 2017

Přítomni: 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni: Š. Drinka

Hosté: Mgr. Jaroslav Sogel

Program:

 1. Plánované akce
 2. Diskuse
 3. Závěrečné shrnutí, rozloučení

Projednané body:

 1. Poděkování za přání ke Dni učitelů
 2. Vytvoření a obnovení průkazek zástupcům žákovského parlamentu
 3. Udržovat pořádek ve třídě a v šatně. Nezapomínat mít uklizené lavice, židle zvednout na lavici a zavřít všechna okna.
 4. Jarní sběr papíru proběhne od úterý 18. dubna do úterý 25. dubna. 2017.
 5. Zápis 1. tříd se uskuteční v pátek 21. 4. 2017 a v sobotu 22. 4. 2017.
 6. Od nového školního roku nabídka nepovinného předmětu. Sportovní hry pro 6. a 9. ročník.
 7. Pomocníky na organizaci sportovních turnajů si vybírají učitelé tělesné výchovy sami.
 8. Odvezení tří pytlů plastových víček během března. Sběr plastových víček pokračuje.
 9. Velikonoční florbalový turnaj pro 1. stupeň 11. dubna 2017 a pro 2. stupeň 10. dubna 2017.
 10. Akce barevný týden proběhne od 24. do 28. dubna 2017 na obou budovách školy.
 11. Akce ukliďme Česko proběhne v sobotu 8. dubna 2017. Sraz je v parku v 9:00 hodin.
 12. Nabídku letních táborů najdete na nástěnce školy..
 13. Na budově A je v 1. patře nová velká prosklená vitrína na umístění medailí, diplomů a pohárů ze soutěží.
 14. Naše škola je zaregistrovaná do studentského projektu jménem Nenech to být.
 15. V nejbližší době budou nové webové stránky školy a nové logo školy.
 16. Vodácký výcvik proběhne od 3. 6. do 8. 6. 2017.
 17. Exkurze do Liberce iQLANDIE v pátek 16. června 2017. Odměna pro žáky žákovského parlamentu. Autobus a vstup je zdarma. Výběr menu II. (cena 95 Kč).
 18. Příští schůzka se bude konat 19. dubna 2017 na budově C od 13:10 hodin v učebně jazyků na budově C.

Zapsala: M. Šmídová, Hana Kuříková


Vyjádření ředitele školy k zápisu č. 13 Žákovského parlamentu z 5. 4. 2017

Vedení základní školy nemá námitek k projednávaným bodům 1. až 17. zápisu č. 13.

Ředitel školy děkuje jménem pedagogického sboru školy všem žákům za přání a drobné dárky ke Dni učitelů. Moc nás to potěšilo. Chystáme pro žáky novou vitrínu na vystavení pohárů, diplomů a medailí za umístění žáků 1. stupně v soutěžích. Co nejdříve budou spuštěny nové webové stránky školy. Na nástěnkách ve škole přibyly nabídky letních táborů a přihlášky na ně. Na budově pro 2. stupeň se rozběhl nový preventivní program.

V Hostinném 6. 4. 2017, Mgr. Jaroslav Sogel, ředitel školy


Zápis 12. schůzky žákovského parlamentu z 22. 3. 2017

Přítomni: 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, Mgr. Hana Kuříková

Nepřítomni: V. Polanský, K. Jelínková

Hosté: Mgr. Jaroslav Sogel

Program:

 1. Plánované akce
 2. Diskuse
 3. Závěrečné shrnutí, rozloučení

Projednané body:

 1. Jarní sběr papíru proběhne od 18. dubna. do 25. dubna. 2017.
 2. Projednání turnaje v přehazované pro 7. – 9. ročník. Vytvoření seznamů družstev za každou třídu. Seznamy odevzdá M. Šmídová do 27. března. 2017 učitelům tělesné výchovy.
 3. Zápis 1. tříd se uskuteční v pátek 21. 4. 2017 a v sobotu 22. 4. 2017.
 4. Probíhá rekonstrukce sídliště v Hostinném.
 5. Rekonstrukce tříd na budově C začne 26. června 2017. Na budově A se budou malovat třídy barevně.
 6. Možnost účasti tříd na akci Hrabeme krkonošské louky 3. – 12. dubna 2017. Na nástěnce parlamentu jsou informace.
 7. Možnost zapojení se do her VIII. letní olympiády dětí a mládeže 2017- krátký film/video. Podrobné informace na nástěnce parlamentu.
 8. Od dubna do června bude probíhat preventivní program ve 3. až 8. ročnících.
 9. Jenšovský postoupil do finále soutěže „Vyfoť své město“.
 10. Příprava dětského dne pro 1.- 3. ročník.
 11. Příští schůzka se bude konat 5. dubna 2017 na budově C od 13:10 hodin v učebně jazyků na budově C.

Zapsala: M. Šmídová, Hana Kuříková


Vyjádření ředitele školy k zápisu č. 12 Žákovského parlamentu z 22. 3. 2017

Vedení základní školy nemá námitek k projednávaným bodům 1. až 10. zápisu č. 12.

Ředitel školy žádá zástupce ŽP o pomoc při organizaci zápisu do 1. tříd, který se koná v pátek 21. 4. a sobotu 22. 4. 2017. Zájemci se mohou hlásit u p. učitelky Ivy Zákoucké (sborovna ve 3. patře na budově pro 1. stupeň ZŠ). Ředitel školy seznámil zástupce ŽP s chystanými projekty a projektovými dny, které školu čekají v roce 2017.

V Hostinném 23. 3. 2017, Mgr. Jaroslav Sogel, ředitel školy