Zápis do 1. tříd

Výsledky zápisu dětí do 1. ročníku základního vzdělávání

na školní rok 2024/2025

            Datum zápisu: 15. 4. 2024

Registrační číslo dítěte:

Výsledek zápisu:

ZSKK/1/2024

Odklad školní docházky

ZSKK/2/2024

přijato

ZSKK/3/2024

přijato

ZSKK/4/2024

přijato

ZSKK/5/2024

přijato

ZSKK/6/2024

přijato

ZSKK/7/2024

přijato

ZSKK/8/2024

přijato

ZSKK/9/2024

přijato

ZSKK/10/2024

přijato

 

 

ZSKK/11/2024

přijato

ZSKK/12/2024

přijato

ZSKK/13/2024

přijato

ZSKK/14/2024

přijato

ZSKK/15/2024

přijato

ZSKK/16/2024

přijato

ZSKK/17/2024

přijato

ZSKK/18/2024

přijato

ZSKK/19/2024

přijato

ZSKK/20/2024

přijato

ZSKK/21/2024

odklad školní docházky

ZSKK/22/2024

přijato

ZSKK/23/2024

přijato

ZSKK/24/2024

přijato

ZSKK/25/2024

přijato

ZSKK/26/2024

přijato

ZSKK/27/2024

přijato

ZSKK/28/2024

odklad školní docházky

ZSKK/29/2024

přijato

ZSKK/30/2024

přijato

ZSKK/31/2024

přijato

ZSKK/32/2024

přijato

ZSKK/33/2024

přijato

ZSKK/34/2024

přijato

ZSKK/35/2024

přijato

ZSKK/36/2024

přijato

ZSKK/37/2024

přijato

ZSKK/38/2024

přijato

ZSKK/39/2024

odklad školní docházky

ZSKK/40/2024

přijato

ZSKK/41/2024

přijato

ZSKK/42/2024

přijato

ZSKK/43/2024

odklad školní docházky

ZSKK/44/2024

odklad školní docházky

ZSKK/45/2024

přijato

ZSKK/46/2024

přijato

ZSKK/47/2024

přijato

ZSKK/48/2024

přijato

ZSKK/49/2024

přijato

ZSKK/50/2024

odklad školní docházky

ZSKK/51/2024

odklad školní docházky

ZSKK/52/2024

přijato

ZSKK/53/2024

přijato

ZSKK/54/2024

přijato

ZSKK/55/2024

odklad školní docházky

 

Tabulka může být do 15. 5. ještě doplněna.

V Hostinném, dne 26. 4. 2024                                                                 Mgr. Dita Mrázková       

                                                                                                              ředitelka školy

Rozhodnutí o přijetí se písemně vydává pouze na žádost rodičů.

Rozhodnutí o nepřijetí se odesílá písemně na adresu trvalého bydliště.

Rozhodnutí o odkladu školní docházky si vyzvedněte osobně ve škole - 7. 5. 2024 od 8:00 – 15: 00

nebo po předchozí telefonické domluvě.

Kontakt: Mgr. Lenka Tichá – zástupkyně ředitelky pro I. stupeň – 604 364 238

Schůzka budoucích prvňáčků s třídními učitelkami proběhne:

12. 6. 2024 v 15:00 hod. v budově Horská 130

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

KOORDINÁTORKY

Mgr. Dita Mrázková tel. 608 140 966 reditelka@zskkho.cz
Mgr. Lenka Tichá tel. 604 364 238 tichal@zskkho.cz

 ZÁPIS PREZENČNÍ S OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTÍ DÍTĚTE 

15. 4. 2024 od 14:00 – 18:00 hod.

PODKLADY KE STAŽENÍ:

 1. Žádost o zápis:

Žádost o ZÁPIS dítěte k plnění povinné školní docházky PDF / MS Word
Zápisní list dítěte PDF / MS Word
Rodný list dítěte (kopie,  scan, foto) / u cizinců pas dítěte

Občanský průkaz zákonného zástupce

Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce – oprávnění dítě zastupovat.
U dítěte s odkladem povinné školní docházky z loňského školního  roku – kopii Rozhodnutí o udělení odkladu.

 1. Žádost o odklad:

Žádost o ODKLAD  plnění povinné školní docházky PDF / MS Word
Zápisní list dítěte PDF / MS Word
Rodný list dítěte (kopie, scan, foto) / u cizinců pas dítěte

Občanský průkaz zákonného zástupce
Vyjádření PPP /SPC + odborného lékaře nebo klinického psychologa

Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce – oprávnění dítě zastupovat.

ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ:
podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

Osobně ve škole

 1. Přineste rodný list dítěte
  občanský průkaz, popř. potvrzení o trvalém bydlišti dítěte

 2. Vyplněnou žádost o přijetí ke vzdělávání (pokud ji nebudete mít, dáme Vám ji na místě)

 3. Při žádosti o odklad či dřívější nástup do školy před 6 rokem věku dítěte potvrzení příslušného lékaře a školského poradenského zařízení.

 4. obdržíte registrační číslo

Poštou

 1. vyplnit všechny podklady

 2. přiložit kopii rodného listu dítěte

 3. poslat poštou na adresu školy
  ZŠ Karla Klíče Hostinné, Horská 130, 543 71 Hostinné
  obálku označit nápisem-ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

FORMÁLNÍ ČÁST ZÁPISU

a) Zákonný zástupce dítěte na podá Žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky, vyplní Zápisní list dítěte.
b) Obdrží registrační číslo dítěte (zašleme e-mailem).
c) Předloží svůj průkaz totožnosti.
d) Předloží rodný list dítěte (scan, kopie, foto)
e) Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.
f) Zákonný zástupce obdrží Desatero rodičům.

VĚK DÍTĚTE

 1. 6 let k 31. 8. 2024
  dítě narozené od 1. září 2017 do 31. 8. 2018
  pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku

 2. 5 let k 31. 8. 2024
  Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:
  dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2024:
  zákonný zástupce doloží 1 VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
  dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2025:
  zákonný zástupce doloží 2 VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte

VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ DÍTĚTE:

 1. Vydá ředitelka školy do 30 dnů od zahájení správního řízení (s ohledem na předpokládaný vývoj uzavření škol by měla být lhůta 60 dnů).

 2. Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí poštou do vlastních rukou.

 3. Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení Rozhodnutí o nepřijetí.

 4. Odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Karla Klíče Hostinné, Horská 130, 543 71 Hostinné a rozhoduje o něm MHMP.

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY:

 1. Zákonný zástupce dítěte ze spádové oblasti školy požádá o odklad povinné školní docházky:
  – pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé
  – písemně – vyplní žádost o odklad povinné školní docházky
  – nebo v době zápisu – v oficiálním určeném termínu (§ 37 odst. 1 ŠZ ve znění účinném od 1. 1. 2017)

 2. Zákonný zástupce dítěte mimo spádovou oblast školy podá žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a současně předloží žádost odklad povinné školní docházky:
  – pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé
  – písemně – vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání + žádost o odklad povinné školní docházky
  – nebo v době zápisu – v oficiálním určeném termínu (§ 37 odst. 1 ŠZ ve znění účinném od 1. 1. 2017)

 3. Začátek povinné školí docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší 8. rok věku.

 4. Zákonný zástupce doloží společně se žádostí v den zápisu 2 doporučující posouzení:
  – školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
  – odborného lékaře nebo klinického psychologa

 5. Pokud nemá žádost předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, pomůže správní orgán nedostatky žadateli odstranit na místě, nebo jej vyzve, aby nedostatky odstranil do 30. 4. příslušného školního roku. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.

 6. Pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, správní orgán vyzve žadatele, aby doložil do 22. 5. 2024 oba posudky. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.

 7. Nedoloží-li zákonný zástupce do 22. 5. příslušného školního roku doporučující posudky, nebo neodstraní nedostatky, správní orgán řízení přeruší  (§64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 31. 5. 2024.

 8. Neodstraní-li zákonný zástupce v určené lhůtě nedostatky žádosti, správní orgán zastaví řízení.

 9. Rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitelka školy bezodkladně, nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

 10. Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

PŘÍLOHY: