Školní družina

INFORMACE ŠKOLNÍ DRUŽINY – ZŠ Karla Klíče Hostinné, budova B      Školní 321, Hostinné, tel.  734 570 192

Provozní doba na budově B:                  6.15 – 7.30  a  11.40 – 16.30h

Ranní provoz: 6.15 – 7.30, bez poplatku, i pro děti nezapsané do odpolední ŠD. Z ranní družiny převádí vychovatelky děti k výuce na budově A. Děti navštěvující ranní ŠD musí mít v ŠD přezůvky!

Oběd: od 11.40, vychovatelky si převezmou děti od učitelů, po obědě jsou děti převedeny na budovu ŠD. Na oběd potřebuje dítě čip, ideálně na šňůrce na krk, aby ho neztratilo. Pokud dítě odchází po obědě s rodiči, doprovodem, musí svůj odchod nahlásit vychovatelce. Pokud odchází samo, musí mít lísteček od rodičů a odevzdat ho vychovatelce.

V době od 13.00 do 14.00 děti ze družiny neodchází domů ani na kroužky z důvodu plánovaného zaměstnání, plnění ŠVP, odchodů mimo budovu – do parku, do knihovny apod. Mimořádný odchod v tomto čase lze předem domluvit s p. vychovatelkou. Během akcí (karneval, čarodějnice, apod.) může být tento čas prodloužen dle potřeby.

Dítě nelze pustit ze ŠD na základě telefonického hovoru nebo SMS zprávy. Pokud chcete dítě uvolnit z ŠD samotné, v jiném čase nebo s jinou osobou, než jak je uvedeno v přihlášce, napište mu lísteček, kde bude jméno dítěte, v kolik má být uvolněno, s kým, datum, podpis zákonného zástupce.

Dítě si vyzvedněte nejpozději do konce provozní doby školní družiny. Pokud zůstane dítě, které nemá v přihlášce zapsáno, že může odcházet samo, ve školní družině i po 16.30 a nepodaří-li se nám kontaktovat rodiče, bude dítě předáno zástupci obecního úřadu jako orgánu sociálně – právní ochrany dětí.

Potřeby do ŠD:  Přezůvky, oblečení a obuv na pobyt venku s ohledem na roční dobu, náhradní oblečení (zejména ponožky, spodní prádlo), krabička papírových kapesníků, zámek na klíček + 3 klíčky (pro dítě, pro rodiče a náhradní pro p. vychovatelku v případě ztráty). Doporučujeme lahvičku na pití, pitná voda k dispozici v ŠD, svačinu na odpoledne. Věci i čip na oběd označte jménem.

Poplatek za ŠD: 180,- Kč/měsíc je splatný ve dvou splátkách -  do 27. září  (září-prosinec) 720,- Kč  a do 27. ledna (leden-červen) 1.080,- Kč. Poplatek je hrazen buď v hotovosti u vedoucí vychovatelky, nebo převodem na účet školy. Účet je veden u Moneta Money Bank, v korunách. Číslo účtu: 270825774/0600. Variabilní symbol - VS: rodné číslo žáka, do poznámky uvádějte ŠD, jméno a příjmení žáka, třídu (Např. ŠD Josef Novák 1.A).

Ve školní družině platí školní řád, Vnitřní řád školní družiny, kterým se řídí děti, rodiče i pedagogové. Tyto dokumenty společně s ŠVP a informacemi o činnosti ŠD jsou na webových stránkách školy a k nahlédnutí u ředitele školy a ve školní družině. Rodiče i děti jsou povinni se s nimi seznámit.

Pro vstup do budovy používejte výhradně zadní vchod ze zahrady a vždy se nahlaste. Nevpouštějte do budovy žádné další osoby. Pomáháte nám tak chránit bezpečí dětí, děkujeme.

Úraz, který se stane dítěti během činnosti ve školní družině, je dítě povinno nahlásit ihned vychovatelce (příslušnému dohledu) a ještě ten den musí být úraz zapsán do Knihy úrazů.

V 16.30 se uzamyká šatna školní družiny. Děti, které budou v této době na kroužku, na baletu, si přenesou věci do šatny DDM, baletu.

Děti budou o bezpečnosti poučeny i ve škole a školní družině.

Ke stažení