Školní družina

INFORMACE ŠKOLNÍ DRUŽINY – ZŠ Karla Klíče Hostinné, budova B      Školní 321, Hostinné, tel. 734 570 192

Provozní doba na budově B:                  6.15 – 7.20 a 11.30 – 16.30h

Ranní provoz: 6.15 – 7.20h, bez poplatku, i pro děti nezapsané do odpolední ŠD. Z ranní družiny převádí vychovatelky děti k výuce na budově A. Děti navštěvující ranní ŠD musí mít v ŠD přezůvky!

Oběd: od 11.30, vychovatelky si převezmou děti od učitelů, po obědě jsou děti převedeny na budovu ŠD. Pokud dítě odchází po obědě s rodiči, doprovodem, musí svůj odchod nahlásit vychovatelce. Pokud odchází samo, musí mít lísteček od rodičů a odevzdat ho vychovatelce.

V době od 13.00 do 14.00 děti ze družiny neodchází domů ani na kroužky z důvodu plánovaného zaměstnání, plnění ŠVP, odchodů mimo budovu – do parku, do knihovny... Mimořádný odchod z vážných důvodů v tomto čase lze předem domluvit s p. vychovatelkou. Během akcí (karneval, čarodějnice, apod.) může být tento čas prodloužen dle potřeby.

Dítě nelze pustit ze ŠD na základě telefonického hovoru nebo SMS zprávy. Pokud chcete dítě uvolnit z ŠD samotné, v jiném čase nebo s jinou osobou, než jak je uvedeno v přihlášce, napište mu lísteček, kde bude jméno dítěte, v kolik má být uvolněno, s kým, datum, podpis zákonného zástupce.

Dítě si vyzvedněte nejpozději do konce provozní doby školní družiny. Pokud zůstane dítě, které nemá v přihlášce zapsáno, že může odcházet samo ve školní družině i po 16.30h a nepodaří-li se nám kontaktovat rodiče, bude dítě předáno Policii České republiky.

Potřeby do ŠD:  Přezůvky, oblečení na pobyt venku s ohledem na roční dobu, náhradní oblečení (zejména ponožky, spodní prádlo), oblečení na výtvarné aktivity – např. staré triko, zámek na klíček + 2 klíčky (pro dítě a náhradní pro p. vychovatelku v případě ztráty). Doporučujeme lahvičku na pití, pitná voda k dispozici v ŠD, malou svačinku na odpoledne. Věci i čip na oběd označte jménem.

Poplatek za ŠD: 120,- Kč/měsíc je splatný ve dvou splátkách září – prosinec (do 27. září) 480,- Kč       a leden – červen (do 27. ledna) 720,- Kč. Poplatek je hrazen buď v hotovosti u vedoucí vychovatelky, nebo převodem na účet školy. Účet je veden u Moneta Money Bank, v korunách. Číslo účtu: 270825774/0600. Variabilní symbol - VS: rodné číslo žáka, do poznámky uvádějte SD, jméno a příjmení žáka, třídu (Např. SD Josef Novák, 1.D)

Ve školní družině platí školní řád, vnitřní řád školní družiny, kterým se řídí děti, rodiče i pedagogové. Tyto dokumenty společně s ŠVP a informacemi o činnosti ŠD jsou na webových stránkách školy a k nahlédnutí u ředitele školy a ve školní družině.

Pro vstup do budovy používejte výhradně zadní vchod ze zahrady a vždy se nahlaste. Nevpouštějte do budovy žádné další osoby. Pomáháte nám tak chránit bezpečí dětí, děkujeme.

V 16.30h se uzamyká šatna školní družiny, děti které budou v této době na kroužku, na baletu si přenesou věci do šatny DDM, baletu.

Ke stažení

Fotogalerie