GDPR

Prohlášení ochraně soukromí 

Informace o zpracování osobních údajů 
 

Chráníme vaše údaje 

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů.  Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR) platného od 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 s nabytím účinnosti od 25.5.2018. Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování. 
 

Správcem vašich osobních údajů je: 

 • Základní škola Karla Klíče Hostinné, 

 • Horská 130,  

 • 543 71 Hostinné 

 • IČO: 43462448 

 • Datová schránka: 8dw28ws 

 • www: www.zskkho.cz  

 •  /dále jen Škola/) 

Níže se dozvíte, jak budeme zpracovávat Vaše osobní údaje s ohledem na Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR). 

Základní zásady ochrany osobních údajů 

 • Škola se zavazuje dodržovat povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů tak, aby byla chráněna práva všech subjektů, jejichž osobní údaje škola zpracovává, a to v nevyšší možné míře. 

 • Získání a zpracování osobních údajů je vždy řešeno v rámci zásad zákonnosti, transparentnosti a korektnosti. 

 • Jsou prováděna opatření v oblasti technické, procesní a organizační tak, aby byla zajištěna ochrana při zpracování osobních údajů, jejich integrita, dostupnost, důvěrnost a odolnost. Tato opatření jsou pravidelně kontrolována a na základě účinnosti hodnocena a zdokonalována. 

 • K osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby, jiným subjektům jsou údaje předávány pouze z důvodu plnění zákonného účelu nebo se souhlasem subjektů údajů. 

 • Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nutném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu. 

 • Nové požadavky vyplývající z právních předpisů nebo aktuálních hrozeb jsou neprodleně implementovány. 

 • Porušení ochrany osobních údajů jsou vždy evidována, vyšetřena a v případě dopadu na práva subjektů údajů hlášena na dozorový úřad, v případě vysokých rizik také subjektům údajů. 

 

Přehled zpracovávaných typů údajů a jejich zdroje 

Škola shromažďuje osobní údaje sloužící k jednoznačné identifikaci subjektu údajů (fyzických osob), kontaktní údaje umožňující komunikaci a další údaje vztahující se k předmětu vykonávaných agend a související s poskytovanými službami a činnostmi školy. Osobní údaje jsou získávány přímo od občanů, případně ze základních registrů. 

 

 

 

Účely a právní základ pro zpracování 

Hlavním účelem zpracování osobních údajů je plnění agend vyplývajících z povinností školy a poskytování služeb občanům. 

 

Přehled účelů a právních základů pro zpracování 

 
 
 
 
 
 

Účel zpracování 

 
 
 
 
 

Právní základ*1 

 
 
 
 
 

Evidence ve školní matrice 

 
 
 
 

c 

 
 
 
 
 

Evidence úrazů v knize úrazů 

 
 
 
 

c 

 
 
 
 
 

Vedení záznamů (v třídní knize) o poskytovaném základním  a vzdělávání 

 
 
 
 

c 

 
 
 
 
 

Uchování zprávy a doporučení k poskytnutí podpůrných opatření pro vzdělávání ve škole, pokud je doporučení ve škole uplatněno 

 
 
 
 

c 

 
 
 
 
 

Žádost o přijetí kzákladnímu vzdělávání a rozhodnutí ředitele 

 
 
 
 

c 

 
 
 
 
 

Žádost o přestup do školy 

 
 
 
 

c 

 
 
 
 
 

Žádost o odklad povinné školní docházky a rozhodnutí ředitele o povolení odkladu 

 
 
 
 

c 

 
 
 
 
 

Posudek zdravotní způsobilosti (např. výuka plavání, škola v přírodě) 

 
 
 
 

d 

 
 
 
 
 

Správa lidských zdrojů 

 
 
 
 

c 

 
 
 
 
 

Podání žádosti o uvolnění žáka z vyučování 

 
 
 
 

c 

 
 
 
 
 

Poskytnutí komerčního sdělení 

 
 
 
 

b 

 
 
 
 
 

Podání žádosti o uvolnění z výuky tělesné výchovy a rozhodnutí ředitele o tomto uvolnění 

 
 
 
 

c 

 
 
 
 
 

Žádost o zahájení, rozhodnutí o povolení či ukončení individuálního vzdělávání 

 
 
 
 

c 

 
 
 
 
 

Protokol o zkoušce pro individuální vzdělávání a o komisionálním přezkoušení 

 
 
 
 

c 

 
 
 
 
 

Příjem a výdej pokladních dokladů 

 
 
 
 

c 

 
 
 
 
 

Záznamy z pedagogické diagnostiky dítěte 

 
 
 
 

e 

 
 
 
 
 

Předávání informací o vzdělávání 

 
 
 
 

c 

 
 
 
 
 

Přihláška ke stravování 

 
 
 
 

b 

 
 
 
 
 

Přihláška do školní družiny 

 
 
 
 

c 

 
 
 
 
 

Ukončení základního vzdělávání 

 
 
 
 

c 

 
 
 
 
 

Evidence smluv 

 
 
 
 

c 

 
 
 
 
 

Vedení úřední desky 

 
 
 
 

c 

 

 
 
 
 
 

Vedení spisové služby 

 
 
 
 

c 

 
 
 
 
 

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

 
 
 
 

c 

 
 
 
 
 

Organizace vědomostních a uměleckých soutěží 

 
 
 
 

a 

 
 
 
 
 

Jmenný  seznam účastníků pro organizaci zajišťující exkurze, výlety, organizátora vědomostních a uměleckých soutěží 

 
 
 
 

c 

 
 
 
 
 

Prezentace školy a zachycení její historie 

 
 
 
 

f 

 
 
 
 
 

Orientační testování nezletilého žáka na přítomnost OPL 

 
 
 
 

c 

 
 
 
 
 

Předcházení dalšího šíření nakažlivých onemocnění  

 
 
 
 

c 

 
 
 
 
 

Zvýšení bezpečnosti pracovního prostředí 

 
 
 
 

c 

 
 
 
 
 

Prokázání plnění a kontroly plnění povinností uložených správci právními předpisy v souvislosti  s testováním na nakažlivé onemocnění 

 
 
 
 

c 

 

 

1*a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů; 

b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů; 

c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje; 

d) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby; 

e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce; 

f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě. 

 

Doba, po níž jsou osobní údaje zpracovávány 

Doba zpracování osobních údajů se řídí zákonnými požadavky, smluvními ujednáními nebo dobou, na kterou byl subjektem údajů udělen souhlas se zpracováním osobních údajů. 

Jak probíhá zpracování osobních údajů 

Škola zpracovává Vaše osobní údaje ve svých informačních systémech. Zpracování osobních údajů je pod stálou kontrolou procesů fyzického i technického zabezpečení. Při zpracování Škola využívá bezpečnostních kontrolních a technických mechanismů zajišťujících ochranu zpracovávaných údajů v nejvyšší možné míře před neoprávněným přístupem, přenosem, ztrátou nebo zničením a před dalším možným zneužitím. 

Zaměstnanci pracující s osobními údaji v rámci plnění svých pracovních povinností jsou vázáni mlčenlivostí přetrvávající i po skončení pracovního vztahu ke škole.  

Škola provozuje kamerový systém: 

ZÁZNAM O ZPRACOVÁNÍ – KAMEROVÝ SYSTÉM 

 

 
 
 
 
 
 

Správce 

 
 
 
 
 

Základní škola Karla Klíče Hostinné,  
Horská 130, 543 71 Hostinné 

IČO: 43 462 448 / RED IZO: 600101908E-mail: zskkho@zskkho.cz / ID datové schránky: 8dw28ws 
Tel:  499 524 110; 731 150 829 

 
 
 
 
 

Účel zpracování 

 
 
 
 

Ochrana majetku správce, života a zdraví žáků a zaměstnanců prostřednictvím stálého kamerového systému. 

 
 
 
 
 

Právní důvod 

 
 
 
 

Oprávněné zájmy správce a třetích stran. 

(článek 6 odst. 1 písm. f, GDPR nařízení) 

 
 
 
 
 

Popis kategorií subjektů údajů 

 
 
 
 

Žáci, zaměstnanci a zákonní zástupci a návštěvníci výše jmenovaných prostor a vstupující osoby do monitorovaného prostoru – veřejnost. 

 
 
 
 
 

Popis kategorií osobních údajů 

 
 
 
 

Identifikační údaje ve formě kamerového záznamu 

 
 
 
 
 

Informace poskytované subjektům údajů 

 
 
 
 

Prostřednictvím piktogramů umístěných na vstupech do zaznamenávaného prostoru, včetně identifikace správce 
a sdělení, kde lze získat další informace. 

 
 
 
 
 

Příjemci osobních údajů 

 
 
 
 

V odůvodněných případech Policie ČR, orgány činné v trestním řízení, případně jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna). Nejsou plánovaní příjemci v třetích zemích. 

 
 
 
 
 

Lhůta pro výmaz 

 
 
 
 

Doba uchovávání záznamu je 72 hodin – 7 dní. Řešený zachycený incident je uchován po nezbytnou dobu. 

 
 
 
 
 

Technická a organizační opatření 

 
 
 
 

Bezpečnostní kryt, řízený přístup k datům, školení oprávněných osob, vedení předávacích protokolů třetím osobám. 

Podrobněji řešeno ve směrnici k provozu kamerového systému, která je přiložena k tomuto záznamu. 

 
 
 
 
 

Počet zapojených kamer 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

Objekt umístění kamer 

 
 
 
 
 1. 2x kamera umístěná na zahradní výukový altán, část zahrady na pozemku školy. 

 1. kamera umístěná nad hlavním vchodem do školy 

  

 
 
 
 
 

Režim kamer 

 
 
 
 

Nepřetržitý 

Dochází k prostému záznamu bez využití softwarového porovnání biometrických charakteristik. 

 

 
 

 

Předávání osobních údajů jiným osobám 

Škola předává osobní údaje zpracovatelům osobních údajů na základě smlouvy s příslušnými ustanoveními o zpracování osobních údajů. Seznam zpracovatelů: 
 

 
 
 
 
 
 

EDOOKIT s.r.o. 

 
 
 
 
 

IČO: 28341821 

 
 
 
 
 

Galileo Corporation s.r.o. 

 
 
 
 

IČO: 25448714 

 
 
 
 
 

GORDIC spol. s r.o. 

 
 
 
 

IČO:47903783 

 
 
 
 
 

Seyfor, a.s. 

 
 
 
 

IČO: 01572377 

 
Dále mohou být osobní údaje předány subjektům veřejné moci a státním orgánům, pokud je to uloženo nebo umožněno právním předpisem. 

 
Zpracování osobních údajů na základě souhlasu 

Subjekt údajů se v případě zpracování osobních údajů na základě informovaného souhlasu vždy svobodně rozhodne, zda svůj souhlas poskytne, případně omezí nebo zda odmítne souhlas udělit. Škola je vázána rozsahem poskytnutého souhlasu. 

Poskytnutý souhlas lze kdykoli odvolat. Po odvolání souhlasu nebo jeho neposkytnutí ukončí škola zpracování osobních údajů. 

Práva subjektů údajů 

Právo na přístup  

umožňuje subjektu údajů zjistit, zda a případně jaké údaje o jeho osobě Škola zpracovává, účel, právní základ, způsob a dobu zpracování a o příjemcích, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny. Stejně tak má každý subjekt údajů právo na informaci o všech osobních údajích, které o něm škola zpracovává. Tím by však neměla být dotčena práva ostatních (zejména právo na ochranu jejich osobních údajů, ale rovněž se může jednat o ochranu duševního vlastnictví či obchodního tajemství), případně ohrožena národní bezpečnost. Subjekty údajů také mají být informováni o tom, zda jsou jejich osobní údaje využívány k automatickému rozhodování nebo profilování. 

Právo na opravu  

umožňuje subjektu údajů dožadovat se nápravy v případě, kdy zjistí, že evidované údaje jsou nesprávné, nepřesné nebo neúplné. Škola musí v případě oznámení zajistit provedení opravy bez zbytečného odkladu. 

Právo na výmaz 

(neboli právo být zapomenut) umožňuje subjektu údajů požadovat odstranění svých údajů z evidence Školy, pokud nastane některý z těchto případů: 

 • osobní údaje jsou evidovány a zpracovávány protiprávně, např. uplynula stanovená doba zpracování;  

 • zpracování bylo založeno na souhlasu, který byl odvolán, a zároveň neexistuje jiný právní důvod pro jejich zpracování; 

 • rodič nesouhlasí se zpracováním osobních dat svého dítěte (pokud se jedná o zpracování údajů na základě souhlasu pro služby informační společnosti); 

 • osobní údaje již nejsou pro účel, pro který byly uchovávány a zpracovávány, potřeba; 

 • subjekt údajů vznese námitku proti zpracování založenou na oprávněných zájmech Školy a tyto oprávněné zájmy nepřeváží zájem na ochraně osobních údajů občana. 

V případě uplatnění práva na výmaz je subjekt údajů oprávněn požadovat výmaz všech výskytů a odkazů na jeho osobní údaje ve všech kopiích. 

Právo na omezení zpracování 

ukládá škole omezit zpracovávání osobních údajů občana z následujících důvodů: 

 • pokud subjekt údajů namítá, že zpracovávané údaje jsou nepřesné, je možné požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření přesnosti osobních údajů; 

 • jestliže pro zpracování osobních údajů neexistuje právní základ, může subjekt údajů místo výmazu požadovat omezení zpracování (dočasné uchování bez dalšího zpracování); 

 • jestliže osobní údaje již nejsou potřeba pro vytyčený účel Školy, ale mohou být i nadále potřebné pro občana, např. pro obhajobu případných právních nároků; 

 • jestliže subjekt údajů již vznesl námitku proti zpracování údajů, je oprávněn zároveň požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření, zda oprávněné zájmy správce převáží nad zájmy subjektu údajů. 

Právo vznést námitky 

umožňuje subjektu údajů ohradit se proti zpracování jeho osobních údajů založenému na oprávněném nebo veřejném zájmu Školy. V případě námitek subjektu údajů má Škola povinnost ověřit a řádně zdůvodnit, zda oprávněné či veřejné zájmy převažují nad zájmy subjektu údajů na ochraně jeho osobních údajů. 

Právo na přenositelnost  

umožňuje subjektu údajů získat své osobní údaje ve strukturované strojově čitelné podobě. Rovněž může požadovat, aby tyto údaje byly předány přímo jinému správci, pokud je to (technicky) možné a proveditelné. Právo se však uplatní pouze v případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu či smlouvě. 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu 

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů. 

 • Úřad pro ochranu osobních údajů 
  Pplk. Sochora 27 
  170 00 Praha 7 

 • telefon: +420 234 665111 

 

Způsob uplatňování práv subjektů údajů 

elektronickým podáním: 

 • prostřednictvím elektronické podatelny se zaručeným elektronickým podpisem: zskkho@zskkho.cz  

 • prostřednictvím datové schránky 8dw28ws 

osobně v podatelně školy (písemná žádost, občanský průkaz)  

Základní škola Karla Klíče Hostinné,  

Horská 130,  

543 71 Hostinné 
úřední hodiny: 

 
 
 
 
 
 

Středa    

 
 
 
 
 

   8:00 - 12:00 

 
 
 
 
 

 

 
Postup k uplatnění práv subjektů údajů 

 1. Přijetí žádosti 

 1. Identifikace žadatele 

 1. Vyhodnocení žádosti 

 1. Rozhodnutí o žádosti 

 1. Výkon rozhodnutí 

 1. Informování žadatele 

Lhůta na zpracování žádosti činí 30 dní ode dne přijetí žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit až o 60 dní, zejména z důvodu komplexnosti a obtížnosti případu, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce údajů informován, včetně důvodu prodloužení. 

 

Identifikační a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů 

 • Galileo Corporation s.r.o. 

 • IČO: 25448714 

 • Se sídlem: Březenecká 4808, 430 04 Chomutov 

 • Odpovědná osoba pověřence 

Slovníček pojmů 

 • Oprávněný zájem - zájem správce nebo třetí strany například v situaci, kdy subjekt údajů je zákazníkem správce. 

 • Osobní údaj - informace o konkrétním, identifikovatelném člověku 

 • Příjemce - osoba, které jsou předávány údaje. 

 • Správce - osoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; zpracováním může správce pověřit zpracovatele. 

 • Subjekt údajů - živá osoba, k níž se osobní údaje vztahují. 

 • Účel - důvod, ke kterému správce využívá vaše osobní údaje. 

 • Zpracování - činnost, kterou správce nebo zpracovatel provádějí s osobními údaji. 

 • Zpracovatel - osoba, která pro správce zpracovává osobní údaj